1. Provozovatelem internetové stránky valuo.cz je obchodní společnost Valuo Technologies s. r. o., IČ 06403492, se sídlem třída T. G. Masaryka 1078, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 281519 (dále jen „Provozovatel“).
  2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů služby valuo.cz, jakožto osob využívajících služeb valuo.cz (dále jen „Uživatel“).
  3. Primární cílem valuo.cz je poskytovat svým Uživatelům možnost bezplatného on-line zjištění ceny obvykle bytů a rodinných domů (dále jen „Nemovitosti“) umístěných na území České republiky.
  4. V rámci Uživatelem sdělených informací (formou formuláře umístěného na valuo.cz) o analyzovaných Nemovitostech vzniká uživateli možnost registrace na valuo.cz, díky které může plně využít všech nyní či v budoucnu nabízených služeb poskytovaných valuo.cz, přičemž registrace bude Uživateli nabídnuta formou emailu zaslaného dokončením výše zmíněného formuláře. Uživatel však není povinen registrace využít a jejím nepřijetím není ovlivněno zobrazení ceny obvyklé u předmětné Nemovitosti.
  5. Odesláním výše uvedeného formuláře, jakožto žádosti o zjištění obvyklé ceny Nemovitosti, uděluje Uživatel Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění. Provozovatel se zavazuje neposkytovat tyto údaje žádným třetím osobám, ale vyhrazuje si právo kontaktovat Uživatele se záměrem zaslání informací a obchodní sdělení či používat tyto údaje pro marketingové účely. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy. Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to zasláním žádosti na info@valuo.cz.
  6. Jelikož analyzované Nemovitosti nemohly být podrobeny osobní prohlídce Poskytovatele a Poskytovatel nezná informace o právním stavu Nemovitostí, tak není možné ze stran Poskytovatele poskytnout jakoukoliv garanci, že za určenou cenu je Nemovitost opravdu okamžitě prodejná či že by odhad od certifikovaného odhadce banky vyšel naprosto stejně.
  7. Veškerý obsah a forma (grafika a úprava) valuo.cz jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů. Každé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky užívání bez předchozího souhlasu Uživatele. Nové podmínky vstupují v účinnosti zveřejněním na stránkách valuo.cz.